KÜLTÜR POLİTİKALARI ALANINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR-6

MÜSİAD’ın 2015 yılında “2023’e Doğru Kültür Politikaları” Çalışması

Son dönemdeki bazı araştırmacı, yazar ve düşünürlerimiz bu aziz milletin kadim geçmişini yok saymayı, sanki bu millet başka bir yerden gelmiş Osmanlıyla hiç alakası yokmuş gibi yaklaşmayı tercih etmiştir.

Oysa milli mücadeleyi kazanan kadroları da yetiştiren, milli mücadelede milletin mücadele ruhunu da besleyen hem Osmanlı İmparatorluğunun birikimi hem de kendi dini ve milli değerleri olmuştur. Türkiye den başka hiçbir ülke geçmişiyle bağlarını kesme yanlışını yapmamıştır. Bunun yerine Osmanlının eksiklerini gören yeni dönemde bu eksikliklerin giderilmesinin sağlamayı, Osmanlının güçlü medeniyetinden ve Cumhuriyetin kazanımlarından yararlanmayı amaçlayan yaklaşım daha doğru olurdu.

Bu raporun en önemli özelliği MÜSİAD tarafından sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanması, bazı bilim adamlarının yaptığı Cumhuriyet öncesi kadim tarihimizi ve zengin kültürümüzü görmezden gelme yanlışını yapmamasıdır. Yine İslam öncesi, Beylik, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine de değinmesi ve mevcut kültür politikalarına elle tutulabilir çözüm önerileri sunabilmesidir. Cumhuriyet dönemi ile Osmanlı, Selçukluyu buluşturan bir anlayışı ortaya koymaktadır.

Rapor üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi kültür üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde kültür politikası kavramı ile Cumhuriyet dönemi kültür politikaları ile devletin kültürü yönlendirmesi ve Türkiye de kültürle ilgili faaliyet gösteren kurumlar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Merkezi anlayışla hazırlanmış Fransız kültür politikaları modeli incelenmektedir.

Üçüncü bölümde ise, Kültür politikalarına yeni yaklaşımlar, Türkçe, kültür eğitimi ve kültürü aktarma, şehirlerde kültür estetik ve mimari, şehrin sorunları, kurumlar arası iletişimsizlik, ABD de sanatın desteklenmesi, müzeler, arkeoloji ve eski eser kaçakçılığı, sivil toplum kuruluşları ve kültür, kültür politikalarında yerel yönetimler, Halk kültürü ve somut olmayan kültürel miras, müzik, edebiyat, kültür ekonomisi yurtdışı, Türk dünyası ve İslam dünyasına yönelik kültür politikaları, dijital ortam, devlet sanatçısı, kitap üretimi, kütüphaneler, ABD de kütüphanecilik, kitap okuma kültürü üzerinde durulmaktadır.
Bu raporda vurgulanan konular özetle aşağıda sunulmuştur.
• Türkçe nin öğretimi ve doğru kullanılması: Kültür ve medeni birikimimizi taşıyıcısı bir dil olabilmesi için Türkçenin öğretimi ve doğru kullanılması üzerinde durulmalı ve kültür alanındaki bütün taraflar Türkçeye sahip çıkmalıdır.
• Kültürün nesilden nesile aktarılması: Kültürün kültürel bilincin nesilden nesile aktarılmasının sağlanmak için eğitim öğretim, kültür eğitimi ve medya birlikte hareket etmelidir. Kültürün aktarılması ve kültürel diriliğin yaşatılması için gereklidir.
• Çarpık kentleşmeyi önleme: Tarihi dokunun korunduğu kimlikli estetik şehirler oluşturma yaklaşımı benimsenmelidir. Şehirlerimizin ve kültürümüzün bize sunduğu kültürel seviye ve medeniyet algısına uygun estetik kaygılarla inşa edildiği şehirler için acil eylem planları yapılmalıdır. İstanbul un yanında Edirne Bursa gibi bazı şehirler tarihi ve kültürel kimlikleriyle tanıtılmalıdır.
• Kültür alanındaki dağınık görüntü: Kültür alanındaki dağınık görüntü giderilmelidir. Kültürle ilgili faaliyet gösteren kurumlar farklı bakanlıklara bağlı hareket ettiği için kültür politikasını uygulamakla sorumlu kurumlar arasında eşgüdüm ve iletişim sorunu yaşanmaktadır. Benzer kültürel faaliyetler farklı kurumlarca aynı zamanda birbirinden habersiz gerçekleştirilmektedir. Birlikte politika üretip uygulama sorununu aşmak için karar alma ve sonuca gitme sürecini hızlandıran, işlevsel bir “Kültür ve Sanat Kültür Konseyi “kurulması eşgüdüm ve iletişimsizlik problemini çözecektir. ABD deki Milli Sanat Vakfı uygulaması örnek verilmiştir.
• Kendi tarihini dikkate alan müzecilik: Müzecilik sadece Roma ve Helenistik dönem sıkıştırılmıştır. Müzeciliğe kendi öz kültürümüzü tarihimizi içine alan yeni bir anlayış getirilmeli, müzeler Beylik, Selçuklu ve Osmanlı kültürel mirasıyla tanıştırılmalıdır.
• Şehir müzeleri: Şehirde yaşayan halkın kendi tarihini gelenek göreneklerini kendi yaşantısını içinde bulabildiği şehir müzeleri hayata geçirilmelidir. Yine müzeler eğitim aracı olarak da değerlendirilmelidir. Halkın kültür ve sanata ilgisini çekebilme ve teşvik edebilme adına şehir müzeleri önemli bir adım olacaktır. Klasik Türk Müziği Müzesi, Halk Müziği Müzesi, Bestekâr Sultanlar ve Devlet Adamları Müzesi gibi konulu müzeler ülkenin değişik illerinde kurulmalıdır.
• Kültür Ekonomisinde Anadolu nun şehirlerinin de dikkate alınması: Kültür ekonomisi açısından sadece İstanbul değil Türkiye nin diğer şehirlerde de üzerinde durulmalıdır.
• Türk arkeolojisi: Türkiye de arkeoloji çalışmaları ne yazık ki eski dönemler, Helenistik, Yunan, Roma dönemleriyle sınırlıdır. Türk arkeoloji çalışmalarına Anadolu da, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da, Orta ve Doğu Avrupa da Balkanlar da geniş topraklarda hüküm sürmüş Selçuklu ve Osmanlı geniş bir arkeolojik imkân sunmakta, üzerinde çalışılmayı beklemektedir. Bu nedenle arkeolog, sanat tarihçisi ve bilim adamlarınca ihmal edilmiş İslam, beylikler, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri üzerinde de durulmalı, devlet kaynakları bu alanlara da ayrılmalı ve Türk arkeolojisine yeni bir boyut getirilmelidir.
• Arkeoloji eğitimi: Üniversitelerde arkeoloji eğitimine İslam ve Türk tarihinin değişik dönemler ve katmanları dahil edilerek yeni bir ufuk kazandırılmalıdır. Arkeoloji eğitiminin bahsedilen konularında eklenerek yapılmasında YÖK Üniversiteler ile Kültür ve Turizm Bakanlığına önemli görevler düşmektedir.
• Kültür yatırımına teşvik: Ekonomik gücü olan ailelerin ve sivil toplum kuruluşlarının kültüre yatırımı teşvik edilmelidir.
• Kültür alanında dijital araçlardan yararlanma: Halk müzeleri, kitap fuarları, müzik ve sinema gibi alanlarda yapılan çalışmalar yanında kültür ve sanatı daha geniş halk kitlelerine ulaştırabilmek için kültür, sanat ve edebiyat alanında dijital araç ve platformlardan daha etkin yararlanılmalıdır.
• Yerel yönetimlerin kültür politikalarına işlevsel katkısının sağlanması: Yerel yönetimlerin kültür politikalarındaki rolü yeniden değerlendirilmelidir. Yerel yönetimlere kültürü ve tarihi koruma açısından sorumluluk verilerek aktivite edilmelidir. Örneğin, Ahlat mezarlığı, mezar taşları kayıt altına alınıp korunmalıdır.
• Somut olmayan kültürel mirasımızın değerlendirilmesi: Düğünler, yemekler, misafir ağırlama, kahve ikramı ve şair atışmaları orta oyunları gibi ülkemize ait çok zengin geleneklerimiz halk kültürümüz mevcuttur. Türkiye yi dünyada seçkin bir yere taşıyabilecek gelenekler somut olmayan kültürel mirasımız araştırılıp derlenip kayıt altına alınarak dijital ortam ve görsel iletişim araçlarıyla dünyaya ve halkımıza tanıtılmalıdır.
• Edebi eserlerimiz yabancı dillere çevrilerek dünyanın edebiyatımıza ilgisi artırılmalıdır.
• Klasik tarihi değeri olan (ebru, hat, nakış, mücevher… gibi) ve modern sanatlara (grafik, karikatür, fotoğraf… gibi) ait eserlerin envanteri çıkarılmalıdır. Dijital ortamda yararlanıcılara sunulmalıdır.
• Yurtdışına yönelik kültürel faaliyetler, Avrupa, Türkçe konuşan ülkeler ve İslam dünyasına yönelik politikalar geliştirilmelidir. Yunus Emre Enstitüsü, TÜRKSOY, TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Yesevî Üniversitesi yapılan olumlu çalışmalardan bazılarıdır.
• Türkiye de kültür atılımı hedefine ulaşmak için kitap okuma kültürünü geliştirici adımlar atılmalıdır. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri kütüphaneleri kitap okuma kültürünün geliştirilmesi açısından örnek olarak sunulmuştur.
• Türkiye de kitap basımı ve içeriğinin kalitesinin yükseltilmesi ihtiyacı olduğu ve yayınevlerinin editörler çalıştırmasının yararlı olacağı üzerinde durulmuştur.
• Kültür politikaları geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu çalışmalara sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin vereceği destek ve bu kurumlar üzerine görevler düşmektedir.
• Türkiye kültür politikaları çalışmalarına ilham vermesi açısından Türkiye ye benzeyen devletçi ve merkeziyetçi yapıya sahip Fransa örneği ile Amerika Birleşik Devletlerin de kültür alanında sanatın federal ve yerel düzeyde desteklenmesi vaka analizi olarak sunulmuştur. ABD deki Milli Sanat Vakfının Türkiye de kurulabilecek “Kültür ve Sanat Yüksek Konseyi '' modeline ilham kaynağı olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca Türkiye de kitap okuma kültürünü geliştirme adına örneklik oluşturabilecek ABD de kütüphanecilik ve kitap okuma vaka analizi olarak sunulmuştur.
• Kültürel mirasımızı ve sanat kolleksiyonlarımızı dijital ortama taşıyarak yararlanıcılarına sunmak gerekmektedir.
• Kültür politikalarında özel ve kamu sektörünün, sivil toplum kuruluşlarının birbirini tetiklediği ve birlikte birbirini tamamlayıcı olarak hareket ettiği Türkiye nin kültür ve sanat hazinelerine sahip çıkılacağı ortamlarda gerçekleşmesi temenni edilmektedir.
• Ayrıca raporda önemli bir noktaya işaret edilerek “Ülkemizin tevarüs ettiği düşünce dünyası, medeniyet birikimi ve özellikle Doğu ile Batı arasında kurduğu sentez, ancak anlamlı kültür politikalarıyla Türkiye yi tekrar Balkanlar, Türkçe konuşan ülkeler ve Ortadoğu nun örnek alınabilecek, entelektüel cazibe merkezi haline getirecektir '' denerek geleceğe dair bir ideal sunulmaktadır. Kireçci, 2015, 22-26 ve 207-210).
Görüldüğü üzere bu çalışmanın üstün yönlerinden biri Milli ve İslami hassasiyet ile modern dünyayı buluşturabilme yönündeki yaklaşımıdır. Türkiye yi kendi ruh ve kültür kökleri üzerinde yükseltme görüşünü savunmaktadır.
          |                              

Mehmet TANIR
Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kültür Uzmanı-Yazar
09 Ocak 2017 Pazartesi
Mesaj Gönder 3269 Yorumlar

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
TARIM BAKANLIĞI'NA GÖRE BU DEVELER YOK!

Hüsnü GÜMÜŞ
Yazara Mesaj gönderin
100.NCÜ YILA GİRERKEN TARİHİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
ÜNLÜLERLE GEZİYORUM'A REHBERLERDEN ÜN'LEM İŞARETİ

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
ACENTALAR ARASI İLİŞKİLER (B2B) VE TURSAB TOAR KOMİTESİ

Asil S. TUNÇER
Yazara Mesaj gönderin
DRAMA KÖPRÜSÜ

Serdar Taştanoğlu
Yazara Mesaj gönderin
İSTANBUL ANILARIM IV

F.Sema KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
URLA'DA GÜZEL BİR HAFTA SONU

Merve Baş BULUT
Yazara Mesaj gönderin
ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ VE GELİŞEN BİR DESTİNASYON:

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
ZERZEVAN KALESİ KAZILARINA DESTEK ÇAĞRISI…

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti


İslami Oteller
Otel Fiyatları


. . .