Belgesiz Seyahat Acentalığı ile mücadele hız kazandı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB); sektörün en büyük sorunu Belgesiz Seyahat Acentalığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar hakkında üyelerini bilgilendirdi.

20 Ağustos 2015 Perşembe - İşletme belgesiz gerçekleştirilen tur, paket tur, transfer ve internet üzerinden düzenlenen belgesiz seyahat centalığı faaliyetlerinin engellenmesi konusunda çalışmalar yapan TÜRSAB Yönetim Kurulu resmi web sitesinde süreç hakkında şu açıklamada bulundu.

Belgesiz Seyahat Acentalığı İle İlgili Yapılan Çalışmalar Hakkında Önemli Duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimiz faaliyetleri ile ilgili üyelerimize konularına göre zaman zaman bilgilendirme yapıldığı malumunuzdur. Özellikle işletme belgesiz gerçekleştirilen tur, paket tur veya transfer faaliyetlerine ilişkin Bakanlığımız veya İl Müdürlüklerimiz ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcilerinin katılımıyla gerek işyeri denetimleri gerekse tur/paket tur başlangıç noktaları ile yol denetimleri aralıksız olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Birliğimizce internet ortamı üzerinden düzenlenen belgesiz seyahat acentalığı faaliyetleri yönünden de mevzuat kapsamında her tür tedbir ve önlemler ile bu gibi faaliyetlerin engellenmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nce;
•İlki 20.11.2013 tarihli ve 2013/10 sayılı Bakanlık Genelgesi ile belgesiz faaliyetlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması istenilen hususlar ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. (EK:1)

•Genelgenin yayımı tarihinden 13 Aralık 2014 tarihine kadar olan süreçteki uygulamaların değerlendirilmesi için aynı tarihte “SEYAHAT ACENTALARI FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY '' ı yapılmış ve Bakanlık yetkilileri ile Türkiye deki tüm il Turizm Müdürleri ile bölge temsilcilerinin katılım gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantının amacı başta belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti denetimlerinde standartların oluşturularak sonuç getirici önlemleri uygulamaya koymaktır. Bu çerçevede çeşitli Bakanlıklar ile işbirliği içerisinde hareket edilmektedir. Özellikle Maliye ve İç İşleri Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile başta kaçak faaliyetler olmak üzere ETKİN ve CAYDIRICI olacak şekilde denetleme konusunda kolluk kuvvetlerinden ve Vergi Dairelerinden destek alınmaktadır. Böylelikle ayrıca kayıt dışılığın da önüne geçilmesini sağlayıcı sonuçlar elde edilmektedir.

•Çalıştay sonucunda Bakanlık 04.03.2015 tarih ve 43057 sayılı 2015/2 sayılı GENELGE yi yayınlamıştır. Birliğimizce üyelerimize duyurulmuştur. (EK:2) Bu Genelge nin yayımlanması ile EK:1 de yer alan 20.11.2013 tarihli Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.

•Çalıştay sonrasında Bakanlık tarafından yayımlanan Ek:2 deki GENELGE uygulamaya konulmuştur. Bu doğrultuda TÜRSAB ve Bakanlık ve ilgili diğer resmi kurumlar ile işbirliği içerisinde yapılan denetimler sonucunda başta belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti denetimi olmak üzere denetimlerde yeknesaklığı sağlamak ve aynı zamanda daha hızlı sonuç almak ve hukuka aykırı faaliyetlerin önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Değerli üyelerimiz GENELGE de yer alan aşağıdaki düzenlemeleri ÖZELLİKLE dikkatinize sunarız. Aynı zamanda bu maddeler ile getirilen hükümler kapsamında da denetimlerin de hızlandırılmış bir şekilde yapıldığını beyan ederiz.

3.maddesinde : “Tutanaklardaki aykırı fiillere Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tarafından cezai işlem uygulanması gerekiyor ise, cezai işlemler fiilin tespitini yapan ve tutanağı düzenleyen Valiliklerce (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) yerine getirilecektir.

7.maddesinde : “İhtiyaç duyulması halinde, etkin ve güvenli bir denetim için kolluk kuvvetlerinden ve vergi dairelerinden destek alınacaktır. ''

8.maddesinde : “Denetimler esnasında , mevzuata aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde ilgili kişi veya kuruluşlar hakkında mutlaka TUTANAK düzenlenecektir. CEZAİ İŞLEMLERİN UYGULANMAMASI VEYA ÖTELENMESİ ŞEKLİNDEKİ BELGESİZ FAALİYETLERİ ÖZENDİREBİLECEK FARKLI UYGULAMALAR YAPILMAYACAKTIR.

10.maddesinde: “Denetimlerde, işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti gösteren kişi veya kuruluşun belgeli bir seyahat acentasının şifresini kullanarak işlem (bilet satış, rezervasyon, vb) yaptığının belirlenmesi halinde, şifresini kullandıran acenta tespit edilerek bu husus düzenlenecek tutanağın (FORM 4) “açıklamalar '' kısmında belirtilecektir. Tutanağın bir sureti (belgeli acentanın şifresini kullandırdığını ispat edecek görüntü, resim, broşür ve benzeri belgeler eklenerek) belgeli acenta hakkında işlem yapılması amacıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

12.maddesinde: "Eğitim kurumları (okullar, üniversiteler vb),meslek odaları, dernekler, vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının 1618 sayılı Kanun ve Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde tanımlanan tur, paket tur ve transfer kapsamına giren veya münhasır hizmet olarak belirlenen faaliyetlerden herhangi birisini yürütmeli mümkün değildir. Bu tür hizmetlerin yalnızca Bakanlığımızdan işletme belgeli seyahat acentalarınca yerine getirilebileceği ve belgesiz faaliyeti gerçekleştirenler hakkında ceza işlem uygulanacağı hususlarında ilgililere Valilikler (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ve TÜRSAB tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

•Kaçak faaliyetlerin kayıt dışılığının önlenmesine yönelik Birliğimizin Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonuç vermiştir. Özellikle kaçak seyahat acentalığı faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlar hakkında denetimler gerçekleştirilmekte ve vergi kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır.

•Denetimler esnasında yasal mevzuata aykırılık nedeniyle tutulan tutanaklar ile ilgili idari para cezası yaptırımları, İl Turizm Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde takip edilmektedir.

Değerli Üyelerimiz,

Birliğimizin, Bakanlık ile birliktelik içerisinde yukarıda açıklanan faaliyetleri yanı sıra 1618 sayılı yasaya aykırı kaçak faaliyetler ile ilgili hukuki mücadeleleri devam etmektedir.

•2015/2 sayılı Genelge içeriği; TÜRSAB ın belgesiz faaliyetler ile ilgili yaşanan sorunları çözmek üzere yürüttüğü işlemler doğrultusunda Bakanlıkla işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Ancak uygulamada; Birliğimizce Genelge de düzenlenen hususlarla ilgili her türlü denetim sonucunda durdurma, ilgili yerlere ve resmi kurumlara yazışma ile tedbir ve önlem aldırma, yine suç duyurusunda bulunma ve yasanın verdiği tüm yetkileri kullanma konusunda tüm işlemler Birliğimiz tarafından takip ve sonuçlandırılmaktadır.


•1618 sayılı yasa ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe giren ilgili Yönetmelikler uyarınca gerek internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımınlar yoluyla münhasır seyahat acentalığı faaliyeti yapmaları engellenmekte, belgesiz seyahat acentalığı faaliyetleri ile ilgili idari para cezası yaptırımı için ilgili mercilere bildirimde bulunulmakta ve yine TTK nın haksız rekabete ilişkin hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca fiziki ortamlarda yapılan denetimlerde de aynı şekilde tespit edilen aykırılıklar yönünden gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

•www.booking.com web sitesi üzerinden online olarak işletme belgesi almaksızın seyahat acentalığı faaliyeti gösteren ve konaklama sektörü ile yapılan anlaşmalar ile acentalarımıza karşı haksız rekabet eylemleri içerisinde olan ilgililer hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanununa aykırı eylemleri nedeniyle şikayette bulunulmuş ve Booking.com B.V. unvanlı firma ve Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Ltd. Şti. unvanlı firma hakkında haklarında soruşturma açılmıştır. Adı geçen firma aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı na bildirilmiştir.

•Aynı yöntem ile faaliyet gösteren diğer kişi ve kurumlar ile ilgili hukuka aykırı eylemlerinin cezalandırılması için yetkili kurumlar nezdinde şikayet süreçlerimiz devam etmektedir.

•Yeni TTK kapsamında Bakanlıktan işletme belgesi almaksızın ve Birliğe üye olmaksızın ve yine 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan iş şartlarına uyulmaksızın, seyahat acentalığı faaliyeti gösteren kişi ve kurumların eylemleri, HAKSIZ REKABET SUÇUNU oluşturduğundan gerek denetimler sonucu gerekse online yapılan tespitler ile şüpheliler belirlenmekte ve SAVCILIK nezdinde şikayet yapılmaktadır. Bu şikayetler sonuç vermeye ve şüpheliler hakkında sanık sıfatıyla kamu davaları açılmaya başlanmıştır. Suça konu eylemleri nedeniyle TTK nun 62. maddesi kapsamında iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları söz konusu olacaktır.

•Denetimler ve kamuoyu bilgilendirmeleri ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi neticesinde, tüketicinin, kaçak faaliyet yapan kayıt dışı kişi ve kuruluşlardan hizmet almak yerine 1618 sayılı Yasaya uygun olarak Bakanlıktan işletme belgeli ve TÜRSAB a üye seyahat acentalarından hizmeti alması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda TÜRSAB tarafından KAMU SPOTU hazırlanarak çeşitli görsel ve yazılı medyada duyuru, ilan ve afişler ile bilgilendirme yapılmaktadır.

•Teknolojinin gelişimi ile tüketicinin online kullanımı hızla artış gösterdiğinden, acentalarımızın ürünlerini internet yoluyla satmayı tercih ettiği bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda özellikle acentalarımızın web siteleri başta olmak üzere sosyal medya kullanıcısı tüketicilere işletme belgeli Birliğimiz üyesi seyahat acentalarından hizmetin satın almasını sağlamak amacıyla TÜRSAB TATİL MELEĞİ uygulaması devreye girmiştir. Birlik Başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından çeşitli yazılı ve görsel mecralarda tüketicinin TÜRSAB TATİL MELEĞİ LOGO VE KAREKODUNU araması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

• Kamu İhale Kurumunda yayınlanan tüm ihaleler Birliğimizce takip edilerek, seyahat acentalığı faaliyeti hizmet alımına ilişkin olarak açılan ancak şartnamesinde işletme belgesi ve Birlik üyeliği şartı aranmayan ihaleler için ilgili kurumlara yazılar yazılarak şartnamenin 1618 sayılı yasaya uygun hale getirilerek işletme belgesi sahibi ve Birlik üyesi olmak şartlarının eklenmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmalarımızın sonucunda, kamu kurumları tarafından düzenlenen ihale şartnameleri, işletme belgesi ve Birlik üyeliği şartlarını içerir şekilde düzenlendiği görülmektedir.

Konuyu bilgilerinize önemle sunarız.
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
(TÜRSAB )Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
BELGESİZ SEYAHAT ACENTALIĞI İLE MÜCADELE HIZ KAZANDI
          
Günün Haber Başlıkları
 Yorumlar

Benzer Haberler :
     SEYAHAT ACENTALARI BELGE DEVRİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASINI İSTİYOR
     HANGİ SEYAHAT SİTELERİ NE KADAR GÜVENLİ
     TARİHİN MERKEZİNE SEYAHAT: FOTOĞRAF VE OSMANLI KÖKLERİNİN YENİDEN KEŞFİ
     SEYAHAT ETMEMİZE ENGEL OLANLAR
     MÜSLÜMAN SEYAHAT PAZARI 2026'DA 300 MİLYAR DOLAR OLACAK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx