İzmir'de Turizm Tesis Alanı İhaleye Çıkarılıyor

İzmir'in bergama ilçesinde 10 653 metrekare büyüklüğündeki turizm alanı olarak planlanan arsa ihaleye çıkıyor.

13 Şubat 2018 Salı - Turizmhaberleri.com Haber Merkezi

Resmi gazetede yayınlanan ihale 2 mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olup kdv'den muaf olacaktır.

Resmi gazete ilanı aşağıda bulunmaktadır.

'1- Aşağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasfı, hisse oranı, muhammen bedel ve geçici ihale teminatı yazılı 1 adet arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 02/03/2018 tarihinde Bergama Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda, ihale komisyonu huzurunda satılacaktır.


2 - İhale konusu taşınmaz KDV'den muaftır.

3 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Satış ihalesine katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 02/03/2018 tarihi saat 09:00'a kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

5 - İstekliler ihaleye katılabilmek için en az yüzde 3 oranında geçici teminatı Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit olarak yatırmak zorundadır. Geçici teminat, nakit olabileceği gibi Banka teminat mektubu da olabilir.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Bergama belediyesine borcu olmadığına dair belge Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

d) İkametgah İlmühaberi,

e) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

ı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.''


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
İZMİR'DE TURİZM TESİS ALANI İHALEYE ÇIKARILIYOR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     AKDENİZ TURİZM FORUMU'NDA TURİZMİN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR
     CYPRUS ROYAL TOURİSM İLE H.I.S TURİZM ANLAŞMA İMZALADI
     AKDENİZ TURİZM FORUMU İÇİN MALTA'DAYIZ
     TURİZM GELİŞTİRME FONU'NUN ÖNCELİKLİ ŞEHRİ ERZİNCAN OLACAK
     YENİ BİR TÜRKİYE TURİZM KONSEPTİ YARATMAK GEREKİYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx