Manavgat'ta Su üstü Spor Tesisleri İhaleye Çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat çevresinde 30 adet su sporları alanı noktasını ihaleye çıkıyor.

19 Şubat 2018 Pazartesi - Turizmhaberleri.com - Haber Merkezi

Antalya büyükşehir belediyesi tarafından yayınlanan ilanda ihale tarihi olarak 01.03.2018 tarihinde saat: 15.00 da gerçekleşeceği belirtildi. Resmi gazete'de yer alan detaylar aşağıdaki gibidir.'1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tablo halinde belirtilen 30 adet su üstü sporları parkur noktalarının bir bütün halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle 3.206.000,00 TL + KDV muhammen ve 961.800,00 TL geçici teminat bedelleri üzerinden şartname esasları dahilinde ihale suretiyle 21.09.2020 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir.

İhale Tarihi : 01.03.2018

İhale Saati : 15.00


2 - Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 1000 TL şartname bedeli ödenerek şartname temin edilebilir.

3 - Söz konusu ihaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

4.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

4.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

4.3- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.5- Gerçek kişilerden tebligat için yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belge, adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.6- Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

4.7- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

4.8- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

4.9- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

4.10- 5174 sayılı Kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.11- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.12- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.13- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

4.14- Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

4.15- İhale dokümanını satın aldığına dair belge,

4.16- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı, istenilecektir.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

7 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 8. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Encümen Başkanlığına başvurmaları.Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
MANAVGAT'TA SU ÜSTÜ SPOR TESİSLERİ İHALEYE ÇIKIYOR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     YABANCI ZİYARETÇİDE RUSYA VE İRAN ÖNE ÇIKIYOR
     GAZİANTEP'TE E-SPOR TURNUVASI
     OTELİN TEMEL KAZISINDAN NEOLİTİK DÖNEM BULGULAR ÇIKIYOR
     TÜRKİYE SENYÖRLER TENİS TAKIM ŞAMPİYONASI MANAVGAT'TA
     ERCİYES SPOR TURİZMİN GÖZDESİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx