Güncel

TÜSAD’dan gittigidiyor com’a yazılı uyarı!

TÜSAD’dan gittigidiyor com’a yazılı uyarı!

TÜSAD Başkanı AydınYaylacıklılar;gittigidiyor.com’da ucuz uçak bileti ve turlara yönelik gerçekleştirilen satışların; 1618 sayılı yasa maddelerine aykırı olduğunu belirterek yazılı uyarıda bulundu

NİLGÜN ATAR

nilgunatar@turizmhaberleri.com


Türkiye’nin en aktif internet alışveriş sitesi www.gittigidiyor.com yetkililerine hitaben gönderilen uyarı yazısında; 1618 sayılı yasa maddeleri ile ilgili bilgiler veren TÜSAD Tüm Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Aydın Yaylacıklılar;
”seyahat acentaları dışındaki kişi veya kuruluşlarca gerek sanal olmayan gerekse sanal olan ortamlarda YURT İÇİ & YURT DIŞI TUR SATIŞI VE PAZARLANMASI, UÇAK BİLETİ SATIŞI VEYA PAZARLANMASI yasaktır.” cümleleri ile konunun önemine dikkat çekti.

TÜSAD Tüm Seyahat Acentaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yaylacıklar’ın yazısı şöyle:

Sayın Bahadır Kılıç
GİTTİ GİDİYOR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
İ S T A N B U L

Sitenizde zaman zaman tur veya uçak bileti pazarlaması ve satışı yapıldığı tesbit edildiğinden, aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

28.09.1972 tarih ve 14320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 28/.12.2006 tarih ve 5571 sayılı Kanunla değişikliğe uğrayan 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Yasası’nda aşağıdaki düzenlemeler mevcuttur

1) SEYAHAT ACENTASI Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu ifade eder ( Madde 1 )

2) Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.
( Madde 4 )

3) Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan seyahat acentaları bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir
( Madde 29 )

4) Bakanlıktan belge almaksızın bu Kanun uyarınca seyahat acentalarının yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29 uncu maddede belirtilen idarî soruşturmadan ayrı olarak, üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur (Madde 30 )

05.10.2007 tarih ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde ise aşağıdaki düzenlemeler mevcuttur

1) Seyahat acentalığı faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentalığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Seyahat acentalarına münhasır (sadece seyahata acentaları tarafından verilecek ) hizmetler şunlardır ( Madde 4 )

– Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar,

– Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar,

– Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar,

– Transfer yapar,

– Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar,

– Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.

08.03.1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8.9.1995 tarihinde yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘nda aşağıdaki hükümler mevcuttur

1) Paket tur sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmelerdir. ( Madde 6/C)

2) Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklâm ve ilanlar ve örtülü reklâm yapılamaz. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler. (Madde 16 )

3)
a) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,

b) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,

c) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

d) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

e) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel

f) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

g) Reklamcı: Ticari reklam ve ilanları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

h) Mecra kuruluşu: Ticari reklam veya ilanı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder ( Madde 3 )

4) 16 ncı maddeye aykırı hareket edenler hakkında üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya düzeltme ve/veya 3.500.000.000 lira para cezası uygulanır. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre bu cezaları birlikte veya ayrı ayrı verebilir. 16 ncı maddeye aykırılık, ülke düzeyinde yayın yapan yazılı, sözlü, görsel ve sair araçlar ile gerçekleşmiş ise, para cezası on katı olarak uygulanır
( Madde 25 )

5) 6 ıncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılığı tespit edilen her bir sözleşme için 50.000.000 lira para cezası uygulanır. ( Madde 25 )

6) 4 üncü maddenin yedinci fıkrasında, 5 inci maddede, 6 ncı maddenin altıncı fıkrasında, 6/A maddesinde, 6/B, 6/C maddeleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda ……………… maddelerde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 100.000.000 lira para cezası uygulanır.
( Madde 25 )

7) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yıl başında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci madde hükümleri uyarınca artırılır. Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında diğer kanunlarda da para cezası öngörülmüşse ağır olan ceza uygulanır (Madde 25 )

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler çerçevesinde, seyahat acentaları dışındaki kişi veya kuruluşlarca gerek sanal olmayan gerekse sanal olan ortamlarda YURT İÇİ & YURT DIŞI TUR SATIŞI VE PAZARLANMASI, UÇAK BİLETİ SATIŞI VEYA PAZARLANMASI yasaktır.

Aksine hareket eden kişi veya kuruluşlar hakkında 1618 sayılı Seyahat Acentaları Yasası ve 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında yasa gereğince idari ve para cezaları uygulanmaktadır.

Yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, sitenizde tur veya uçak bileti satışı pazarlanması gayriyasal olup, konuya gereken hassasiyetin gösterilmesini, aksi halde sorumlular hakkında yasal yollara başvurulmak zorunda kalınacağı hususunu bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

Aydın YAYLACIKLILAR
TÜSAD
TÜM SEYAHAT ACENTALARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

2009-02-24
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL