Güncel

Avrupa Birliği’nden Önemli Hibe Fırsatları!

Avrupa Birliği’nden Önemli Hibe Fırsatları!

Yazarımız Ayça Çiftçibaşı AB Hibe ve kredi fırsatlarına yönelik soruları turizmhaberleri.com orkurları için cevapladı. İşte şu an açık olan AB Hibe çağrıları….

Ayça Çiftçibaşı-turizmhaberleri.com

Bazılarımızın yakından takip ettiği, bazılarımızınsa kulaktan dolma bilgilerle takip edebildiği bir süreç Türkiye-AB Mali Yardım süreci…
Peki bu süreçte şu an açık olan hibe çağrıları ve dikkat edilmesi gerekenler neler?

Bu hibe ve/veya krediler nereden geliyor?

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali yardım süreci ortaklık ilişkisinin başlangıcına dayanmakla birlikte, aday statüsünde olan Türkiye, şu anda 2007-2013 arasında kabul edilen bütçe uyarınca 11.468 milyar Avro değerinde mali yardım öngören Yeni Katılım Öncesi Araç’tan (IPA) yararlanmaktadır. Temel olarak IPA, kurumsal yapının güçlendirilmesi, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal kalkınma alanlarına odaklanmaktadır. Bu mali yardımların ana hedefi ise, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin birbirini daha fazla tanımasını ve anlamasını sağlamak, bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda daha çok farkındalık oluşturmaktır.

Türkiye bu hibe ve/veya kredilerden nasıl faydalanıyor?

Bu çerçevede Türkiye çeşitli programlardan faydalanmaktadır. Yıllık öncelikler, hedefler ve programlar belirlendikten sonra proje teklif çağrıları ve ihale duyuruları yayımlanmaktadır. Bu duyurular Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) gibi kurumların internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Bu duyurular genellikle ilinizdeki valilik, il müdürlükleri, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi kurumlar aracılığıyla da takip edilebilir. Bu programların yararlanıcıları sadece Türk Hükümeti, kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlı olmayıp, yerel yönetimler, iş dünyası temsilci örgütleri (meslek örgütleri vb.), sosyal tarafları temsil eden kuruluşlar (sendikalar), KOBİ’ler, dernekler, vakıflar, kar amacı gütmeyen örgütler gibi sivil toplum kuruluşlarıdır.

Biz kurumlar olarak bu hibe ve kredilerden nasıl faydalabiliriz?

Bu hibelerden faydalanmak için yayınlanan hibe çağrılarına uygun projeler geliştirmek gerekiyor. Projelerde en çok önem verilen noktaysa kurumlar arası ve/veya kurumlarla sivil toplum arasında güçlü bir işbirliği oluşturulması, yani güçlü ve etkin proje ortaklıkları. Aynı zamanda doğru projelerle başvurmak ve teknik kurallara uymak da önemli. Burada en sık yapılansa, örneğin aslında sadece Sivil Toplum Kuruluşları’na açılan bir çağrıya kamu kurumlarının proje hazırlaması ya da istihdam odaklı bir çağrıya çevre konulu bir proje sunulması gibi yanlışlar. Bu yanlışların önüne geçebilmek için yapılması gereken en önemli şey, yukarıda bahsettiğim sitelerde yapılan hibe çağrılarıyla birlikte yayınlanan ekleri incelemek. Bu eklerden “Hibe Başvuru Rehberi” uymanız gereken tüm kuralları ve projelerin taşıması gereken hedefleri içeriyor. Bu nedenle bu rehberi incelemek projeniz açısından hayati önem taşıyor.

Şu an açık olan hibe veya krediler hangileri?
Şu an açık olan çağrılardan bazıları şöyle:

Avrupa Kültür Programı / İkili İşbirliği Projeleri

Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti’nin ortak finansmanıyla açılan Kültür Programı kapsamında kültür ve sanat alanındaki projelere büyük destek veriliyor. Program dahilindeki desteklerden biri de İkili İşbirliği Projeleri için sağlanıyor. Projelerin öncelikleri ise şöyle sıralanıyor: Kültür sektöründe çalışanların sınırlar arası hareketini sağlamak; kültürel ve sanatsal ürünlerin uluslararası dolaşımını sağlamak; topluluklar arası kültürel ve sanatsal diyalogu desteklemek.      
Hibe Miktarı: Her bir yıl için asgari 50.000 Euro – Azami 200.000 Euro
Proje Süresi: Asgari 1-Azami 2 yıl.
Kimler Başvurabilir?: Kültür alanında faaliyet gösteren tüm tüzel kişiler , (üniversiteler, vakıflar, dernekler, belediyeler, kamu kuruluşları şirketler).
Son Başvuru Tarihi: 1-10-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.ccp.gov.tr

Avrupa Kültür Programı/Festivaller

Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti’nin ortak finansmanıyla açılan Kültür Programı kapsamında kültür ve sanat alanındaki projelere büyük destek veriliyor. Siz de son 5 yıldır Avrupa çapında festivaller düzenliyorsanız, bu çağrıya başvurabilirsiniz. Önemli not: Bu program kapsamında görsel-işitsel ve sinematografik alanlar (örneğin; film festivalleri) ile ilgili faaliyetleri desteklememektedir.      
Hibe Miktarı: 50.000 Euro-75.000 Euro-100.000 Euro
Proje Süresi: 12 Ay.
Kimler Başvurabilir?: Avrupa seviyesinde faaliyet gösteren orkestralar, korolar, tiyatro grupları, bale /dans grupları, kültür federasyonları, festival organize eden tüm kuruluşlar.
Son Başvuru Tarihi: 1-11-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.ccp.gov.tr

Avrupa Kültür Programı/Kültür Gündemi Politikasını Oluşturma Destekleri

Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti’nin ortak finansmanıyla açılan Kültür Programı kapsamında kültür ve sanat alanındaki projelere büyük destek veriliyor. Desteğin öncelikli amacı sanatçıların ve profesyonel olarak çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek; kültüre desteği öncelikle kültürel miras, kültürel turizm, çok lisanlılık, envanter sistemleri oluşturmak, eğitimde güçlendirmek (özellikle kültür ve sanat eğitiminde); veri tabanı geliştirme, istatistik ve metodoloji ile kültürel sektörün kalkınmasına katkıda bulunurken mukayese edilebilirliğini de sağlamak; kültürel ve yaratıcı endüstri alanlarının potansiyelini özellikle küçük ve orta boy yatırımcıda (KOBİ) artırmak; UNESCO dayanışmasının çerçevesine göre Kültürel anlamların desteklemesini ve yaptırımını Kültürel çeşitlilik kavramını koruyup destekleyerek uygulamak olarak belirtiliyor.      
Hibe Miktarı: 75.000 Euro-80.000 Euro-120.000 Euro
Proje Süresi: 3 Yıl.
Kimler Başvurabilir?: Kamu veya özel, resmi statüye ve tüzel kişilere sahip, bağımsız, kar amacı gütmeyen organizasyonlar.
Son Başvuru Tarihi: 1-11-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.ccp.gov.tr

Gençlik Programı

Avrupa Birliği Gençlik Programı ile 13-30 yaş arası gençler yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabiliyorlar, projeler yapabiliyor, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabiliyorlar. 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül ve 1 Kasım olmak üzere 5 ayrı dönemde başvuru yapılabiliyor.      
Hibe Miktarı: Hibe miktarı programa göre değişiyor.
Proje Süresi: Proje süresi programa göre değişiyor.
Kimler Başvurabilir?: Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları, Gençlik Grupları.
Son Başvuru Tarihi: 1-09-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.ua.gov.tr

Eko-İnovasyon Hibe Programı

Avrupa Komisyonu tarafından AB Komisyonu’nca farklı sektörlerde çevresel etkileri azaltıcı veya ortadan kaldırıcı projeler ile kaynakların en uygun kullanımına katkı sağlayacak yenilikçi ürün, hizmet ve teknolojilerin desteklenmesi amacıyla açılan ‘Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı Kapsamında Eko-Inovasyon Proje Çağrısı Hibe Programı’ başvurulara açıldı. 2009 çağrısına Türkiye’nin 29 projeyle başvuruda bulunarak, aday ülkeler arasında en fazla proje sunan ülke olduğu çağrıya bu yıl 9 Eylül 2010 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecek.      
Hibe Miktarı: Programın toplam bütçesi 35 Milyon Euro olup, proje toplam bütçesinin %50’si fonlanmaktadır.
Proje Süresi: Azami 36 ay. Kimler Başvurabilir ? : Tüm tüzel kişiler (KOBİ’ler önceliklidir.) Son Başvuru Tarihi: 9-09-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Sivil Toplum Diyaloğu II – Mikro Hibe Programı

Bu proje, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde gerçekleşmesi gereken, küçük ölçekli projelerle (tek seferlik toplantıların organizasyonu/katılımı, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, vb.) STK’lara finansal yardım sunulmasını amaçlamaktadır.      
Hibe Miktarı: Azami 5.000 Euro.
Proje Süresi: Azami 4 ay.
Kimler Başvurabilir?: STK’lar.
Başvuru Tarihi: 30-11-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.mfib.gov.tr

Voc-Test Merkezleri Hibe Programı

Bu Teklif Çağrısı, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Projelerin aşağıdaki sanayi illerinden bir veya daha fazlasında yer alması gerekmektedir: Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya ve Karabük.      
Hibe Miktarı: Programın toplam bütçesi 6.000.000 Euro olup, proje başına asgari 150.000 Euro-azami 300.000 Euro verilecektir.
Proje Süresi: Asgari 18-Azami 24 ay.
Kimler Başvurabilir?: STK’lar, meslek örgütleri/mesleki dernekler/vakıflar/federasyonlar/konfederasyonlar, işçi ve işveren örgütleri/kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve sendikalar.
Son Başvuru Tarihi: 16-07-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.mfib.gov.tr

Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Hibe Programı

AB – Türkiye Kültürlerarası Diyalog Projesi, Kültür ve Sanat Bileşeni kapsamında yayınlanan çağrı, kültür ve sanat projeleri yoluyla kültürlerarası diyalogu artırarak AB ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışı daha da geliştirmeyi hedefliyor. Çağrı kapsamında kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar aşağıdaki faaliyetlerden bir veya birkaçını gerçekleştirebiliyor: -Görsel Sanatlar -Grafik Sanatlar -Kamusal alanda sanat -Dijital Sanatlar -Müzik ve Opera -Tiyatro ve Sahne Sanatları -Edebiyat -Kent Kültürü -Geleneksel Sanatlar -Sinema, Belgesel, Animasyon -Mimarlýk -Ortak Kültürel Miras -Somut Olmayan Kültürel Miras -Halk Kültürü      
Hibe Miktarı: Asgari 50.000 €-Azami 120.000 €.
Proje Süresi: Asgari 10-Azami 12 Ay.
Kimler Başvurabilir?: Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar.
Son Başvuru Tarihi: 23-07-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.mfib.gov.tr

Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı

Program Çocuk Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları, Engelli Hakları, İnsan Hakları ve Çevre alanlarında karar alma süreçlerine sivil katılım, bilinç oluşturma ve sivil diyaloğu artırmaya yönelik projeleri desteklemektedir.
Hibe Miktarı: Asgari 5.000 €-Azami 10.000 €.
Proje Süresi: Asgari 6-Azami 7 Ay.
Kimler Başvurabilir?: STK’lar.
Son Başvuru Tarihi: 25-06-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.mfib.gov.tr

AB – Türkiye Kültürlerarası Diyalog – Müzeler Hibe Programı

Bu Teklif Çağrısının genel amacı, Türkiye ve Avrupa’daki müzeler, ilgili STK’lar ve üniversitelerin, ortak projeler vasıtasıyla kültürlerarası diyalogu artırarak, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sivil toplum diyaloğu teşvik edilmesidir. Bu Teklif Çağrısının özel amacı, Türkiye’deki müzelerin AB üyesi ülkelerdeki muadilleriyle işbirliği yapma, sektörde uzun vadeli işbirlikleri ve ortaklıklar kurulması ve müzeler arasında tecrübe ve bilgi alışverişi için finansal destek sağlama konusundaki potansiyellerinin geliştirilmesidir.       Hibe Miktarı: Asgari 50.000 €-Azami 120.000 €.
Proje Süresi: Asgari 10-Azami 12 Ay.
Kimler Başvurabilir?: Sivil toplum kuruluşları (STK) müze ve alanında faaliyet gösteren ve / veya müzeler (devlet ve üniversite müze müdürlüğü gibi özel müzeler, yerel yönetimlerin müzeler, vakıflar vb müzeler)
Son Başvuru Tarihi: 16-07-2010
Ayrıntılı Bilgi: http://www.mfib.gov.tr

Kredi Garanti Fonu – Her Köye Bir KOBİ Projesi

Program, KOBİ ler ile birlikte nüfusu 1.000’in üzerindeki yerleşim yerlerinde köyün çevresini koruma ve geliştirmeye, yerel mimariyi korumaya ve bölgedeki turizmi geliştirmeye yönelik projelere açıktır.      
Kredi Miktarı: KOBİ başına azami kredi tutarı 625.000 TL; KOBİ başına azami kefalet tutarı 500.000 TL; Kefalet oranı: %80. Proje büyüklüğü itibariyle daha yüksek tutardaki kredi taleplerinin 625.000 TL’lik kısmı bu proje kapsamında değerlendirilecektir.
Proje Süresi: –
Kimler Başvurabilir?: KOBİ’ler.
Son Başvuru Tarihi: 27-01-2013
Ayrıntılı Bilgi: http://www.kgf.com.tr/eif/onesme.htm

 

2010-06-25
Haber Arşivi
Turizm Haberleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL